Formy wystąpień

Zapraszamy do zgłaszania udziału czynnego lub biernego.  

Uczestnik czynny  

  • uczestniczy w konferencji jako autor lub współautor wystąpienia  
  • uzyskuje możliwość publikacji przygotowanego na podstawie wystąpienia rozdziału w monografii pokonferencyjnej (po otrzymaniu pozytywnych recenzji)  
  • otrzymuje zaświadczenie udziału czynnego. 

Każdy autor wystąpienia dokonuje opłaty, aby być uczestnikiem czynnym. Jeśli autor ma więcej niż jedno wystąpienie, opłatę uiszcza jeden raz. 

Uczestnik bierny  

  • uczestniczy w konferencji, ale nie jest autorem lub współautorem wystąpienia  
  • ma możliwość zadawania pytań i dyskutowania podczas konferencji 
  • otrzymuje zaświadczenie udziału biernego.  

 

Formy udziału czynnego 

Referat naukowy
Referaty zostaną ułożone w sesje tematyczne. Przewidywany czas na każdy referat: 20 minut. Proponujemy by referatowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, która będzie na żywo wyświetlana uczestnikom konferencji.  

Poster naukowy
Plakat powinien być zapisany w formacie PDF w jakości pozwalającej na odczytanie wszystkich treści w nim zamieszczonych (tekst, rysunki, tabele, wykresy itd.). Postery zostaną zamieszczone na stronie konferencji przed jej datą tak, aby każdy z uczestników mógł się zapoznać z treścią posteru wcześniej. Ponadto w dniu konferencji zostanie zorganizowana sesja posterowa, podczas której Autor/Autorzy posteru będą mogli dokonać jego omówienia i odpowiedzieć na pytania innych uczestników konferencji.  

Sesja tematyczna
Zgłoszona przez przewodniczącego sesja obejmuje maksymalnie 5 referatów różnych autorów, które odnoszą się do wspólnej problematyki wyrażonej w tytule sesji. Po zaprezentowaniu wszystkich referatów, dyskutant (zgłoszony również przez przewodniczącego sesji) inicjuje dyskusję, do której następnie mogą włączyć się inni uczestnicy konferencji. Czas trwania sesji120 minut.