Opłaty

REGULAMIN UISZCZANIA OPŁAT KONFERENCYJNYCH

 1. Każdy uczestnik konferencji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej.
 2. Opłatą objęci są wszyscy autorzy i współautorzy wystąpień.
 3. Opłatę należy uiścić:
  • do 26 maja 2023 za udział czynny,
  • do 2 czerwca 2023 za udział bierny.
 4.  Opłatę konferencyjną należy przelać na konto bankowe:
  Santander Bank Polska S.A. o numerze 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, na dane odbiorcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz numer subkonta KN000829.
 5. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji (wystąpienie nie będzie umieszczone w programie).
 6.  Organizator nie osiąga zysku finansowego z opłat uczestników. Członkowie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego wykonują zadania bezpłatnie.