Opłaty

REGULAMIN UISZCZANIA OPŁAT KONFERENCYJNYCH

 1. Każdy uczestnik konferencji zobowiązany jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej.
 2. Opłatą objęci są wszyscy autorzy i współautorzy wystąpień i publikacji rozdziałów w monografii pokonferencyjnej, co wymaga wniesienia tylu opłat, ilu jest zgłoszonych autorów.
 3. Opłata konferencyjna za udział czynny wynosi:
  • pracownik naukowy lub praktyk: 130 PLN,
  • doktorant: 70 PLN,
  • student: 40 PLN.
 4.  Opłata konferencyjna za udział bierny wynosi: 20 PLN.
 5. Opłatę należy uiścić:
  • do 21 maja 2021 roku za udział czynny,
  • do 8 czerwca za udział bierny.
 6.  Opłatę konferencyjną należy przelać na konto bankowe:
  Santander Bank Polska S.A. o numerze 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, na dane odbiorcy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, podając w tytule przelewu imię i nazwisko oraz numer subkonta KN000829.
 7. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji (wystąpienie nie będzie umieszczone w programie).
 8. Opłata konferencyjna obejmuje:
  • pełen dostęp do wszystkich sesji realizowanych podczas konferencji,
  • zaświadczenie udziału w konferencji,
  • publikację rozdziału (przygotowanego na podstawie wystąpienia podczas II OKP) w monografii pokonferencyjnej – po uzyskaniu pozytywnej recenzji. Autorem/współautorem rozdziału w monografii pokonferencyjnej jest osoba, która brała udział w konferencji.
 9. Opłata konferencyjna jest ZWOLNIONA z podatku VAT.
 10.  Organizator nie osiąga zysku finansowego z opłat uczestników. Członkowie Komitetów Naukowego i Organizacyjnego wykonują zadania bezpłatnie, a opłaty uiszczane przez uczestników zostaną w całości przeznaczone na wydanie publikacji pokonferencyjnej.